บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด      

 
 

• ด้านความปลอดภัย

สุ่มตรวจแอลกฮอล์กในพนักงานขับรถ
สุ่มตรวจหาสารเสพติดในพนักงานขับรถ

• ด้านการบำรุงดูแลรักษารถ

 
มีการตรวจสอบตรวจเช็ดรถอย่างสม่ำเสมอก่อนการให้บริการรถ

• ด้านสังคม

 
แบ่งปันสิ่งดีๆสู่สังคมเช่นกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารสำหรับคนพิการ


บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด