บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด      

 
       เดิมจดทะเบียนในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 และด้วยการเติบโตของธุรกิจเราจึงได้แปรสภาพเป็น บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท รวมระยะเวลาในการดำเนินงาน มาแล้วมากกว่า 10 ปี

     ทั้งนี้ บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการขนส่งรับ-ส่งคนไม่ว่าจะเป็นงานรับ-ส่งพนักงานประจำ (กลุ่มโรงงาน/นิคมอุตสาหกรรม) หรือ งานทัวร์ทั่วไป ด้วยความเชื่อมั่นในการให้บริการของลูกค้าเราจึงได้พัฒนาและเติบโตจนเป็นที่รู้จักในการขนส่งและได้ขยายปริมาณรถเพื่อรองรับความต้องการ ของลูกค้า ที่มีเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด มีรถสำหรับให้บริการลูกค้า โดยแบ่ง เป็นรถของบริษัท และรถร่วมบริการ ทั้งสิ้นกว่า 100 คัน ทั้งในเขตจังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง โดยลูกค้าเรามีทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนมากกว่า 10 บริษัทฯ 

วิสัยทัศน์

"ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการรับ-ส่งในเขตภาคตะวันออก"

พันธกิจ

  • พัฒนาการให้บริการ ด้านความปลอดภัย ในส่วนการจราจรทางถนนเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
  • พัฒนาการให้บริการ ด้านคุณภาพการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ
  • พัฒนาการให้บริการ ด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาการให้บริการ ด้านสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและดูแลสังคท

 ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เลือกใช้บริการกับเรา        
     บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จำกัด / บริษัท กุ้งพัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด